Zertifizierung

  • Adobe Certified Instructor
  • Adobe Certified Expert - Design Master
  • Enfocus Certified Expert
  • PDFX-ready Creator (zum Profil bitte hier klicken)
  • PDFX-ready Certified Expert (zum Profil bitte hier klicken)
  • ugra certified Expert für PSO (zum Profil bitte hier klicken)
  • Fogra cert Contract Proof Creation Nr.: 28275
  • PDFX-ready Output Classic Proof gemäß PDF-X4 (zum Profil bitte hier klicken)